Wróć     Zaloguj     Zarejestruj     Strefa VOD

Regulamin PruderyDate.com

1. Definicje

Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem PruderyDate.com
Właściciel - Administratorem portalu jest xxxxxxxx, xxxxxxxxxx (kontakt[małpa]PruderyDate.com)
Administrator - osobą zarządzającą serwisem jest Administrator, (kontakt[małpa]PruderyDate.com)
Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu
Rejestracja - proces dodania do bazy danych serwisu informacji dobrowolnie podanych przez Użytkownika - w szczególności adresu email, adresu IP (pobieranego automatycznie), miejsca zamieszkania, daty urodzenia - skutkujący utworzeniem Konta o unikalnej nazwie (wybranej samodzielnie), chronionego hasłem.
Usługa - każde świadczenie wykonywane przez Serwis na rzecz Użytkownika w ramach jego uczestnictwa. Usługi dzielone są na podstawowe, świadczone po uiszczeniu jednorazowej opłaty rejestracyjnej, oraz płatne, dodatkowe, które aktywowane są na wyrażne życzenie Użytkownika po dokonaniu dodatkowej płatności.
Materiały, Treści - wszelkie treści multimedialne oraz informacje, w szczególności fotografie, filmy video, nagrania audio oraz transmisje, wpisy, komentarze, wiadomości i wypowiedzi, zamieszczane lub transmitowane przez Użytkownika samodzielnie oraz dobrowolnie poprzez swoje Konto i Profil, włączjąc w to transmisje poprzez Kamery
Dane – dane osobowe, informacje, takie jak adres email, dane personalne podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji i podczas dalszego korzystania z Serwisu, data i czas wykonywania akcji, a także dane gromadzone automatycznie przez oprogramowanie serwisu (adres IP, specyfikacja urządzeń uzyskujących dostęp do Serwisu)
Kredyty - wirtualna waluta Serwisu. Każdy Użytkownik moze wykupić, wypłacił lub przekazał Kredyty innemu Użytkownikowi. Szczegółowe informacje dotyczące Kredytów spisano w punkcie 8. Regulaminu

2. Informacje podstawowe

1. Właścicielem Serwisu jest Administrator (kontakt[małpa]PruderyDate.com)
2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, elementy grafiki, loga, znaki handlowe, znaki usług, oprogramowanie oraz baza danych podjegają ochronie prawnej
3. Korzystając z Serwisu oświadczasz iż przeczytałeś(aś), zrozumiałeś(aś) i zgodziłeś(aś) się na warunki i postanowienia zawarte w Regulaminie w jego obecnej formie
4. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły osiemnaście (18) lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej osiemnastego roku życia nei są upoważnione i uprawnione do Rejestracji, użytkowania lub wywoływania strony Serwisu i fakt ten traktowany jest jako naruszenie Regulaminu.
5. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie darmowa
6. Wszelkie dodatkowe płatności dokonywane na rzecz Serwisu są dobrowolne i mają na celu poszerzenie podstawowego zakresu Usług
7. Administratorem Danych (decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Dane), podanych przez Użytkownika podczas rejestracji jest tylko i wyłącznie Właściciel Serwisu
8. Na mocy umowy zawartej między stronami, Administratorem odpowiedzialnym za prawidłowe działanie Serwisu, jest Administrator posługujący sie mailem kontakt[małpa]PruderyDate.com. W ramach zawartej umowy Administrator uzyskuje dostęp do podanych przez Użytkownika Danych.
9. Użytkownik może w każdym momencie usunąć Konto i zaprzestać publikowania, wyświetlania i transmitowania jego Danych i Materiałów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania Konta znajdują się w punkcie 7. niniejszego Regulaminu.
10. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia pozwalającego przeglądać treści internetowe, w tym przeglądarki internetowej w możliwie najaktualniejszej wersji, obsługującej i akceptującej pliki cookies oraz obsługującej język javascript i technologię HTML5. Korzystanie z przeglądarki, która nie spełnia tych wymogów może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.

3. Uprawnienia i Obowiązki Właściciela

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do:
• gromadzenia i przetwarzania Danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i w ciągu dalszego używania Serwisu, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu. Właściciel zobowiązuje się do nie udostępniania Danych, Materiałów i Treści żadnych innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w niniejszym regulaminie, z którymi zawarta została stosowna umowa (np. Administrator) oraz podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i międzynarodowego (np. Policja).
• dokonania cesji, w części lub całości, własności Serwisu, bądź wszelkich lub poszczególnych praw i obowiązków związanych z prowadzeniem i administrowaniem Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika

4. Uprawnienia i Obowiązki Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
• zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części Regulaminu w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna treść Regulaminu zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym tekście. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Regulaminie nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z nimi.
• odmowy Rejestracji i/lub publikacji Materiałów i Danych oraz dostępu do części lub całości Usług przez Użytkownika
• czasowego lub trwałego zablokowania Konta Użytkownika; trwałego usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące blokady lub usunięcia Konta znajdują się w punkcie § 7. Regulaminu.
• czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Materiałów, Treści oraz Danych lub trwałego usunięcia tychże bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.
• czasowej lub trwałej odmowy Rejestracji i/lub publikowania Materiałów i Danych, oraz dostępu do części lub całości Usług z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.
• zażądania od Użytkownika potwierdzenia wiarygodności opublikowanych Materiałów i Danych. Sposób potwierdzenia ustalany jest indywidualnie i nie jest ograniczony żadnymi ramami czasowymi. W czasie weryfikacji wiarygodności Konto Użytkownika może zostać czasowo zablokowane wraz z dostępem do części Usług świadczonych przez Serwis.
• wglądu w Dane, Materiały i Treści zamieszczane i transmitowane przez Użytkownika na łamach Serwisu
• czasowego lub trwałego zawieszenia działania Serwisu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych, przeprowadzania konserwacji uniemożliwiających stałe lub czasowe korzystanie z Usług bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Administrator dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu Serwisu w takich sytuacjach była jak najkrótsza.
• usuwania i modyfikowania wszelkich Danych i Treści zamieszczanych przez Użytkownika, a także elementów jego Profilu, o ile nie są zgodne z Regulaminem lub subiektywnie niestosowne do publikacji na łamach Serwisu

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

• autentyczność, rzetelność oraz prawdziwość Danych i innych treści publikowanych i transmitowanych przez Użytkowników w Serwisie i między sobą
• zdarzenia oraz stosunki pomiędzy Użytkownikami, zarówno poza Serwisem jak i na jego łamach
• możliwą utratę środków finansowych Użytkownika w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od Administratora, w szczególności działania siły wyższej, awarii sprzętowych lub działań bądź zaniedbań osób trzecich, mających wpływ na działanie Serwisu
• włamania na Konta, kradzieże Kont oraz skutki korzystania z Konta przez osoby inne niż jego Użytkownik
• wykorzystywanie przez osoby trzecie Materiałów, Treści i Danych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w tym powielanie, udostępnianie i publikowanie na łamach innych serwisów internetowych, bądź w pozostałych mediach bez zgody Użytkownika
• utratę zgromadzonych Danych, Kredytów, Materiałów i Treści Użytkownika, w przypadku awarii sprzętowych, sieci lub na skutek działania osób trzecich
• błędy, defekty, kasację, opóźnienia wykonywania połączeń lub operacji, utrudnienia, kradzieże, nieautoryzowany dostęp lub zmiany wynikłe w trakcie tymczasowej niedostępności Serwisu z powodu konserwacji lub innych powodów technicznych.
• wadliwe działanie, uszkodzenia lub inne problemy dotyczące lini tefelonicznych, usług, systemów komputerowych, serwerów lub providerów, sprzętu komputerowego lub przenośnego oraz nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności
• wszelkie transakcje finansowe i niefinansowe dokonywane pomiędzy Użytkownikami poza lub na łamach Serwisu
• dobrowolne przekazanie Kredytów innemu Użytkownikowi
• zawartość merytoryczną Materiałów i Treści zamieszczanych i Transmitowanych przez Użytkownika.
• jakiekolwiek Materiały Użytkownika lub Materiały, oprogramowanie lub aplikacje z innych serwisów, które mogą zostać opublikowane w Serwisie lub udostępnione przez Użytkowników Serwisu.
3. Pomimo tego iż Materiały i Treści pornograficzne i przeznaczone dla osób powyżej osiemnastego roku życia są akceptowane, Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ich stosowności. Materiały i Treści naruszające polskie i międzynarodowe prawo będą bezwzględnie usuwane a fakt ich publikowania, przesyłania lub transmitowania zgłoszony organom ścigania.
4. Administrator zapewnia iż dołoży wszelkich starań, aby Dane Użytkownika były strzeżone właściwie, tj. w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i innymi rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Odwołania do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, poprzez znak towarowy, nazwę, manufakturę, dostawcę lub inne, nie świadczy o sponsoringu, popraciu lub rekomendacji oraz jakimkolwiek powiązaniu z Serwisem.
6. Administrator nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych określonych rezultatów wynikających z korzystania z Serwisu.
Administrator nie twierdzi i nie gwarantuje że materiały i treści na stronie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów oraz że Serwis lub jego serwery lub aplikacje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

4. Uprawnienia i Obowiązki Użytkownika

1. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że:
• przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował wszystkie postanowienia Regulaminu. Dalsze korzystanie z Serwisu wraz ze wszelkimi materiałami i treściami dostępnymi poprzez domenę PruderyDate.com oraz PruderyDate.tv oznacza akceptację aktualnej treści Regulaminu.
• przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował Politykę Prywatności Serwisu
• wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela
• wszystkie podane Dane zostały przekazane dobrowolnie, samodzielnie, są autentyczne i zgodne z prawdą oraz z obowiązującym polskim i międzynarodowym prawem
• używa Serwisu wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
• ponosi pełną odpowiedzialność za każdy rodzaj aktywności jaki ma miejsce na Koncie i zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa zapobiegających dostępowi do Konta innym osobom, w tym niepodawania hasła dostępu do Konta. Każde naruszenie bezpieczeństwa lub nieautoryzowane użycie Konta musi zostać natychmiast zgłoszone Administratorowi.
• ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Administratora lub Serwis wynikające z nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika
• pobierając lub w jakikolwiek inny sposób zdobywając Materiały, Dane, oprogramowanie z lub poprzez Serwis, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia urządzeń przenośnych lub systemów komputerowych, utraty danych lub inne szkody wynikające z ich użycia.
• posiada wszelkie wymagane majątkowe prawa autorskie do Materiałów, Treści oraz prezentowanych wizerunków
• wszystkie publikowane, przesyłane i transmitowane Materiały i Treści:
-zostały przekazane dobrowolnie i samodzielnie
-nie naruszają obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego
-nie naruszają postanowień ninejszego Regulaminu
-nie naruszają praw ani dóbr osobistych osób trzecich, praw autorskich, znaków handlowych, lub innych praw publicznych, majątkowych, osobistych, własnościowych.
-są zgodne z zasadami współżycia społecznego i nie noszą cech wulgarnych, obraźliwych, obelżywych, podżegających, nękających, obscenicznych, nienawistnych, stwarzających zagrożenie, dyskryminujących oraz takich, które Administrator subiektywnie uzna za niestosowne, niewłaściwe lub sprzeczne z normami moralnymi
-stanowią prywatne opinie i poglądy za których treść i formę ponosi wyłączną odpowiedzialność
-przedstawiają wizerunek własny lub osób trzecich, które wyraziły na to zgodę. Użytkownik oświadcza tymsamym iż jest świadomy odpowiedzialności jaką niesie publikowanie i transmitowanie Danych i wizerunku osób trzecich bez ich zgody
• udziela Administratorowi licencji na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie w/w treści nieodpłatnie i bezterminowo
• ponosi wszelką odpowiedzialność za Materiały i Treści, oraz ich zawartość merytoryczną, które są przez niego zamieszczane, publikowane, przesyłane, transmitowane w Serwisie lub poprzez niego. Użytkownik nie może udostępniać lub przekazywać Materiałów, które nie są jego własnością lub do których nie ma praw na udostępnianie.
• przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator może, lecz nie jest zobowiązany, zapoznawać się z Materiałami i Treściami Użytkownika i może je usunąć lub zmodyfikować (bez uprzedniego powiadomienia) z jakiegokolwiek lub bez powodu
• nie będzie prowadził działań szkodliwych wobec Właściciela, Serwisu, Administratora oraz innych
Użytkowników, wliczając przede wszystkim:
• używanie, przesyłanie botów, spiderów, wirusów i innych programów o szkodliwym charakterze
• prowadzenie działań reklamowych (spam)
• publikowanie treści obraźliwych, znieważających, zawierających groźby, bezpodstawne oskarżenia, wymuszenia i prowokacje
• nie będzie korzystał z Serwisu w celu:
-zbierania lub kolekcjonowania adresów email, danych kontaktowych, Danych Użytkownika, lub jakichkolwiek innych danych osobowych
-zakładania więcej niż jednego Konta Użytkownika, zakładania Konta w imieniu innej osoby lub grupy osób
-podawania się za inną osobę
-kopiowania, powielania, reprodukowania, dystrybuowania, nadawania, wyświetlania, sprzedawania, licencjonowania lub w jakikolwiek inny sposób eksploatowania w całości lub w części Materiałów i Treści publikowanych przez innych Użytkowników
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów komercyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób danych i informacji o osobach trzecich
-domagania się danych i informacji od innych Użytkowników
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów zawierających wirusy lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy stworzone w celu zakłócania, ograniczania lub uniemożliwiania funkcjonowania Serwisu, oprogramowania lub sprzętu
-zastraszania i nękania innych osób
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów i informacji, które zawierałyby, namawiały lub dostarczały instrukcji dotyczących działań kryminalnych lub jakichkolwiek innych naruszających polskie i międzynarodowe prawo
-używania lub prób użycia Kont innych Użytkowników oraz Usług
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów, które w ocenie Administratora są niewłaściwe lub w jakikolwiek sposób ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Serwisu, lub które mogą powodować szkody innym osobom lub Serwisowi
-organizacji gier losowych, loterii, konkursów z lub bez nagród Administrator zezwala operatorom publicznych wyszukiwarek na używanie spiderów w celu kopiowania materiałów z Serwisu wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych treści. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania tychże wyjątków w całości lub w pojedynczych przypadkach.
• Wyraża zgodę na:
-gromadzenie i przetwarzanie Danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i w ciągu dalszego używania Serwisu
-gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie Materiałów i Treści nieodpłatnie i bezterminowo

5. Prawa Własnościowe Materiałów, Treści i Danych

1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich Materiałów, Treści i Danych opublikowanych, udostępnionych, transmitowanych przez niego na łamach Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.
2. Pomimo tego iż Materiały i Treści pornograficzne i przeznaczone dla osób powyżej osiemnastego roku życia są akceptowane, Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ich stosowności.
3. Publikując Materiały, Użytkownik:
• oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody określone przepisami prawa do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu i nie powoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich
• wyraża zgodę na automatyczne oznaczanie Materiałów w celach informacyjnych
• przyjmuje do wiadomości, że kopia Materiałów może być archiwizowana w celach bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
4. Właściciel oraz Administrator w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w Serwisie Materiałów, Treści i Danych.
5. Administrator może zażądać od Użytkownika potwierdzenia wiarygodności opublikowanych Materiałów i Danych. Sposób potwierdzenia ustalany jest indywidualnie i nie jest ograniczony żadnymi ramami czasowymi. W czasie weryfikacji wiarygodności Konto Użytkownika może zostać czasowo zablokowane wraz z dostępem do części Usług świadczonych przez Serwis.
6. Serwis daje możliwość zdefiniowania ustawień prywatności dla każdego zamieszczanego Materiału. Użytkownik publikując Materiały z ustawioną opcją widoczności “Dla Wszystkich” zezwala Administratorowi na użycie miniatury opublikowanego Materiału w celach promocyjnych a także ma świadomość, że Materiał taki może być widoczny dla osób trzecich.

6. Inne serwisy i materiały

Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów, jak również teksty, fotografie, grafiki, muzykę, dźwięki, wideo, informacje i inne materiały należące lub pochodzące z innych serwisów, zamieszczane, przesyłane i transmitowane przez Użytkowników. Tego typu odnośniki i treści nie są monitorowane, badane i sprawdzane; Administrator nie ponosi za ich treść oraz działanie żadnej odpowiedzialności.Użytkownik decydujący się na opuszczenie Serwisu i/lub korzystanie z nich, używanie, instalowanie oprogramowania i aplikacji z innych serwisów robi to na własne ryzyko mając świadomość, że w takim wypadku Regulamin Serwisu nie obowiązuje. W gestii użytkownika leży zapoznanie się z regulaminem każdego odwiedzanego serwisu. Każdy Materiał a także odnośnik do innego serwisu, który narusza jakiekolwiek prawa lub może powodować szkodliwe działania, należy zgłosić Administratorowi.

7. Blokada / Usunięcie Konta

1. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, czasowo lub trwale, bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika. Informacja o nałożeniu blokady na Konto wyświetlana jest Użytkownikowi po zalogowaniu w Serwisie. Okres blokady ustalany jest indywidualnie przez Administratora. Zniesienie blokady następuje automatycznie po upłynięciu ustalonego wcześniej terminu, może też nastąpić wcześniej, pod warunkiem zobowiązania się Użytkownika do zaprzestania działań sprzecznych z Regulaminem i dalszego jego przestrzegania. W okresie nałożonej blokady Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia przez Serwis części Usług, zarówno podstawowych jak i płatnych.
2. Administrator może również trwale usunąć Konto Użytkownika. Skutkuje to zaprzestaniem świadczenia Usług przez Serwis, zarówno podstawowych jak i dodatkowych, płatnych. Konsekwencją trwałego usunięcia Konta może być, lecz nie musi, odmowa kolejnej Rejestracji i/lub publikacji Materiałów i Danych oraz dostępu do części lub całości Usług przez Użytkownika.
3. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje Konto i Profil w każdym momencie. Skutkuje to zaprzestaniem świadczenia Usług przez Serwis, zarówno podstawowych jak i dodatkowych, płatnych.
4. Nie istnieje możliwość transferu dostępu do opłaconych Usług dodatkowych na inne Konto. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po usunięciu Konta (samodzielnie lub przez Administratora) nie jest możliwe ubieganie się o zwrot płatności za płatne Usługi świadczone przez Serwis w czasie przed usunięciem Konta.
5. W wypadku śmierci Użytkownika, jego Konto zazwyczaj pozostanie aktywne przez określony okres czasu.
6. Użytkownik wyraża zgodę na czasowe przetrzymywanie i przetwarzanie przez Właściciela części Materiałów, Treści i Danych usuniętego Konta w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, Administrator i Właściciel zobowiązują się do nie udostępniania Danych, Materiałów i Treści żadnych innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

8. Kredyty

1. Kredyty to wirtualna waluta Serwisu. Każdy Użytkownik może wykupić, wypłacić lub przekazać Kredyty innemu Użytkownikowi.
2. Kredyty przekazane innemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazuje dobrowolnie, świadomie i na własną odpowiedzialność.
3. Kredyty można wypłacić w każdym momencie w postaci PLN (złote polskie), przy uwzględnieniu przelicznika 1 kredyt = 10 groszy. Minimalna kwota wypłaty wynosi 1000 kredytów. Przelew z tytułu wypłaty środków wykonywany jest tylko i wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się w polskim oddziale banku i prowadzony w PLN (złote polskie). Na podstawie zlecenia wypłaty Użytkownikowi wystawiany jest rachunek. Ewentualne regulowanie podatku leży w gestii Użytkownika. Transakcje zakupu oraz zlecenia wypłaty, których charakter w ocenie Administratora budzi podejrzenie oszustwa, wyłudzenia, błędu systemów teleinformatycznych itp. mogą zostać zablokowane, co skutkuje wstrzymaniem płatności oraz blokadą Konta Użytkownika. Transfer kredytów między Użytkownikami budzący w/w podejrzenia również może zostać zablokowany lub cofnięty.
4. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może ubiegać się o zwrot płatności za Kredyty lub zlecenie wypłaty Kredytów do czasu wygaśnięcia blokady. Użytkownik, którego konto zostało usunięte (samodzielnie lub przez Administrację), przyjmuje do wiadomości, że Kredyty znajdujące się na Koncie przepadają bezpowrotnie i nie jest możliwy zwrot płatności za Kredyty oraz zlecenie ich wypłaty.
5. Administrator nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym Kredytów.

9. Kamery / Na Żywo

1. Użytkownik korzystający z Kamer zobowiązuje się do transmitowania treści zgodnych z wszelkimi zasadami dotyczącymi Materiałów i Treści wymienionymi w ninejszym Regulaminie, a także przedstawiających tylko i wyłącznie wizerunek własny lub wizerunek własny wraz z wizerunkiem osób trzecich jedynie w przypadku gdy wyraziły na to zgodę.
2. Użytkownik korzystający z Kamer zobowiązuje się do publikowania Treści tekstowych w dziale Na Żywo zgodnych z wszelkimi zasadami dotyczącymi Materiałów i Treści wymienionymi w ninejszym Regulaminie.
3. Niedozwolone jest transmitowanie treści:
• będących zarejestrowanymi, przygotowanymi wcześniej nagraniami wideo, materiałami, zdjęciami, obrazami
• pobranych lub transmitowanych z innych serwisów internetowych
• zawierających adresy innych stron internetowych
4. Zabronione jest:
• podejmowanie działań o charakterze reklamowym oraz zamieszczanie niepożądanych treści, tj. spamu
• korzystanie z programów umożliwiających emitowanie gotowych filmów, zdjęć, bądź mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu
• nagrywanie i retransmitowanie transmisji innych Użytkowników oraz ich powielanie i rozpowszechnianie
• wykonywanie więcej niż jednej transmisji w danym momencie
• transmisja programów telewizyjnych, programów PPV itp.
• organizowanie gier losowych, loterii, konkursów
5. Użytkownik oświadcza, iż transmituje treści dobrowolnie, wyrażając tym samym zgodę na upublicznianie oraz udostępnianie ich za pośrednictwem Serwisu innym Użytkownikom a także posiada do nich wszelkie, wymagane prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku w celu udostępniania go w Serwisie.
6. Transmisja prywatna transmisja to rodzaj transmisji w której uczestniczą 2 osoby - osoba transmitująca oraz oglądająca. Możliwe jest wykonanie transmisji zależne od przekazania kredytów przez oglądajacego. Osoba transmitująca deklaruje rodzaj i zawartość merytoryczną transmisji a także czas jej trwania i zobowiązuje się do wykonania jej zgodnie z tymi ustaleniami. Oglądający zobowiązuje się do przekazania ustalonej liczby Kredytów. Przekazanie kredytów odbywa się automatycznie poprzez system Serwisu. Przekazanie Kredytów w inny sposób nie jest traktowane jako dopełnienie warunków takiej transmisji i Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za taki transfer.
7. Użytkownik ma prawo do przyjmowania zaproszeń do prywatnych transmisji bądź zablokowania możliwości oglądania jego transmisji przez określonych Użytkowników.
8. Użytkownik emitujący transmisję prywatną, której wykonanie zależne było od przekazania Kredytów, zobowiązuje się do wykonania transmisji zgodnie z wcześniejszymi, zadeklarowanymi ustaleniami w pełnym, zadeklarowanym przedziale czasowym. Niedotrzymanie jakiegokolwiek ustalenia powinno zostać zgłoszone Administracji i może skutkować anulowaniem takiej transmisji i cofnięciem transferu Kredytów. Podczas rozpatrywania przez Administratora zgłoszonej reklamacji przebiegu transmisji brany pod uwagę jest jej opis - w gestii uczestników transmisji prywatnej jest zadbanie aby opis był na tyle ścisły na ile to możliwe. Wszelkie nieścisłości przy rozstrzyganiu Administrator potraktuje według własnego uznania. Decyzja Administratora dotycząca przyznania Kredytów jednej ze stron uczestniczących w transmisji prywatnej jest ostateczna.
9. Administrator nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym Kredytów.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, ograniczenia lub usunięcia Konta Użytkownika na podstawie naruszenia jakichkolwiek zasad korzystania z Kamer lub podejrzenia, że takie naruszenie wystąpiło.
11. Postanowienia dotyczące Kamer obowiązują zarówno w przypadku transmisji publicznej jak również prywatnej pomiędzy Użytkownikami.

Polityka prywatności

Niniejszy dokument precyzuje i wyjaśnia w jaki sposób Serwis zbiera i wykorzystuje informacje, które Użytkownik zdecydował się udostępnić. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje wszelkie praktyki opisane w Polityce Prywatności.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna treść Polityki Prywatności zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym tekście. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Polityce Prywatności nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z nimi.

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu, czyli Administrator (kontakt[małpa]PruderyDate.com). Dane przekazywane są przez Użytkownika dobrowolnie, np. podczas procesu Rejestracji Konta, są także zbierane automatycznie w późniejszym czasie, podczas korzystania Użytkownika z Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, możliwości realizacji usług drogą elektroniczną, korzystania z Serwisu, a także zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie użytkowania. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie, a także usunięcie danych, uniemożliwi zawarcie umowy, realizację usług i korzystania z Serwisu, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego.

1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na stronach internetowych Serwisu, automatycznie zbierane zostają dane dotyczące wizyty i interakcji z Serwisem, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz wszelkie inne dane jakie wymagane są przez obecne przepisy prawa. Te informacje zbierane są od wszystkich, bez wyjątku, osób korzystających z Serwisu. Dodatkowo pobierane są informacje z plików cookies.

2. Pliki Cookies Pliki Cookies, tzw. “ciasteczka”, to pliki przechowujące dane o Użytkowniku, przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu tego Użytkownika, za pomocą którego łączy się z Serwisem. Cookies zawierają informacje o sesji, nazwie domeny, czas ich ważności, unikalny numer. Nie zawierają danych osobowych. Serwis używa trwałych ciasteczek w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu i Usług, np. aby potwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany. Te ciasteczka nie zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może usunąć lub zablokować takie ciasteczko za pomocą ustawień przeglądarki, jednak spowoduje to nieprawidłowe działanie Serwisu. Użytkownik dokonuje zatem takiej decyzji na własną odpowiedzialność.

3. Dane zbierane podczas rejestracji Aby móc w pełni korzystać z funkcji Serwisu, Użytkownik może dokonać Rejestracji. Podczas Rejestracji pobierane są automatycznie takie dane jak adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie przez Użytkownika i należą do nich adres email, miejsce zamieszkania, płeć oraz data urodzenia. Rejestracja w Serwisie objęta jest jednorazową opłatą, której dokonać można m.in. poprzez wysłanie płatnej wiadomości tekstowej SMS. W tym wypadku operator płatności przekazuje Serwisowi numer telefonu, z którego dokonana została opłata. Przy Rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

4. Osoby poniżej osiemnastego roku życia
1. Właściciel nie zbiera lub domaga się świadomie informacji personalnych od jakiejkolwiek osoby poniżej osiemnastego roku życia; nie zezwala także takiej osobie na Rejestrację.
2. Jeśli Użytkownik ma poniżej 18-stu lat, nie wolno mu rejestrować się w Serwisie czy też dostarczać jakichkolwiek informacji o sobie, włączając w to imię, adres, numer telefonu czy też adres email.
3. Żadna osoba poniżej 18-go roku życia nie może udostępniać informacji Właścicielowi i Administratorowi, umieszczać ich w Serwisie i przekazywać ich za jego pomocą w jakikolwiek sposób.
4. W przypadku gdy zaistnieje podejrzenie, że zebrane informacje pochodzą od lub dotyczą osoby poniżej 18-go roku życia, zostaną one usunięte tak szybko, jak to będzie możliwe.
5. Każde podejrzenie dotyczące korzystania z Serwisu przez osoby poniżej lat 18-stu należy zgłaszać Administratorowi.

5. Dane zbierane podczas transakcji zakupu Usług i Kredytów Właściciel nie zbiera żadnych danych Użytkownika podczas zakupu Usług w Serwisie oraz Kredytów. Dane takie może zbierać zewnętrzny serwis obsługujący płatności. Jedynymi informacjami przekazywanymi przez zewnętrzny serwis płatności są kwota płatności, rodzaj usługi oraz identyfikator płatności.

6. Dane zbierane podczas zlecenia wypłaty Kredytów Podczas zlecenia wypłaty Kredytów w formie PLN (polskich złotych) Użytkownik dobrowolnie podaje dane personalne oraz dane konta, wliczając w to imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego oraz nazwę banku. Informacje te są niezbędne do poprawnej realizacji przelewu bankowego.

7. Dane zbierane podczas kontaktu z Serwisem Kontaktując się z Serwisem Użytkownik podaje dobrowolnie adres email.

8. Dane zbierane podczas korzystania z kamer Podczas transmitowania przez Użytkownika treści poprzez kamery wykonywane są w sposób automatyczny kopie niektórych, wyrywkowych, klatek tejże transmisji. Klatki te wykorzystywane są do użytku wewnętrznego administratora.

9. Dane przekazywane przez Użytkownika
1. Korzystając z Serwisu Użytkownik może dokonać Rejestracji i tymsamym utworzyć Konto. Za jego pomocą Użytkownik może stworzyć swój osobisty profil, utworzyć relacje z innymi Użytkownikami, wysyłać wiadomości, wyszukiwać informacje, tworzyć i udzielać się w grupach dyskusyjnych oraz przekazywać dane i treści na wiele innych sposobów. Tworząc profil Użytkownik może podać różne dane osobiste takie jak imię, wzrost, wagę, preferencje, upodobania, zdjęcie. Informacje te podawane są dobrowolnie i nieobowiązkowo. Wiele z tych informacji może być objęte ustawieniami prywatności - Użytkownik decyduje komu, lub jakiej grupie odbiorców będą one udostepniane i wyświetlane.
2. Wyżej wymienione informacje są zbierane w celu dostarczenia najodpowiedniejszych usług i spersonalizowanych funkcjonalności. W większości wypadków służą np. do wyświetlenia listy wiadomości danego Użytkownika itp.
3. Informacje o Profilu są używane przez Serwis głównie do jego prezentacji oraz możliwości jego edycji przez Użytkownika, oraz prezentacji innym Użytkownikom mającym pozwolenie aby go wyświetlać. W niektórych wypadkach, jeśli ustawienia prywatności na to pozwalają (np. pisanie komentarzy do Profilu), inni Użytkownicy mogą mieć możliwość wpływania na niektóre cechy Profilu Użytkownika.
4. Informacje o Profilu Użytkownika będą dostępne dla Użytkowników, którzy należą przynajmniej do jednej grupy osób, którym Użytkownik zezwolił na taki dostęp poprzez ustawienia prywatności.
5. Administrator może użyć informacji zawartych w Profilu, bez precyzowania osoby Użytkownika, udostępniając te informacje osobom trzecim. Ma to miejsce np. w przypadku chęci określenia liczby osób, która lubi dane zdjęcie lub film. Dane są wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników stronach internetowych Serwisu, zbierania danych demograficznych, lub do personalizacji zawartości stron internetowych Serwisu.
6. Niektóre informacje mogą być widoczne w rezultatach wyszukiwania na stronach Serwisu oraz mogą zostać automatycznie udostępnione zewnętrznym wyszukiwarkom. Dostęp do tych informacji Profilu mogą mieć osoby w żaden sposób nie związane z Użytkownikiem. Do danych udostępnianych w ten sposób należą np. nazwa profilu, wiek i miejsce zamieszkania, preferencje, data aktywności, wzrost, oraz Materiały, których ustawienia prywatności na to zezwalają.
7. Użytkownik udostępnia, przesyła i transmituje Materiały Użytkownika w Serwisie na własne ryzyko. Pomimo możliwości ustalenia opcji prywatności, które ograniczają do nich dostęp, Użytkownik musi mieć świadomość, że żadne zabezpieczenia nie są doskonałe i niemożliwe do złamania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych Użytkowników, z którymi Użytkownik zdecydował się dzielić Danymi i Materiałami. Dlatego też Administrator nie zapewnia i nie gwarantuje że Materiały Użytkownika nie będą wyświetlane przez nieautoryzowane osoby. Administrator nie jest odpowiedzialny za żadne obejścia ustawień prywatności czy też środków bezpieczeństwa zastosowanych w Serwisie.
8. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nawet po usunięciu, kopie Materiałów, Treści i Danych mogą nadal być dostępne w pamięci tymczasowej przeglądarki, na zarchiwizowanych stronach lub w posiadaniu Użytkowników, którzy je skopiowali lub zachowali.
9. Korzystając z Serwisu, pewne informacje, które Użytkownik podaje, transmituje lub udostępnia osobom trzecim (np. przyjaciołom lub komuś w grupie dyskusyjnej, na czacie), takie jak dane osobowe, komentarze, wiadomości, zdjęcia, filmy, lub inne informacje, mogą być udostępniane innym Użytkownikom na podstawie wybranych ustawień prywatności. Takiej wymiany informacji Użytkownik dokonuje na swoje własne ryzyko mając na uwadze fakt, że jeśli ujawni dane osobowe w swoim profilu lub udostępni komentarze, wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne meteriały, to takie informacje mogą być publicznie dostępne.
10. Każde nieodpowiednie zbieranie lub używanie informacji jest naruszeniem Regulaminu i powinno zostać zgłoszone Administracji.

10. Wykorzystywanie Danych przez Serwis
1. Serwis może od czasu do czasu użyć nazwy profilu oraz adresu email Użytkownika w celu wysłania powiadomień dotyczących Usług, używając standardowych metod zaimplementowanych w systemie. Na przykład, jeśli inny Użytkownik prześle nową wiadomość do właściciela Konta, lub też ktoś napisze komentarz do Materiału, właściciel może otrzymać email powiadamiający go o tym fakcie. Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie takich powiadomień, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania wiadomości dotyczących Konta nawet pomimo wyłączenia możliwości ich otrzymywania, szczególnie w wypadku wykrytych problemów, naruszeń, ważnych informacji lub zmian w Serwisie.
2. Administrator oraz Właściciel nie udostępniają informacji kontaktowych osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
3. Właściciel może zostać zmuszony aby wyjawić informacje dotyczące Użytkownika organom władzy, np. w przypadku wezwania sądowego lub dostosowania się do obowiązujących przepisów, w tym na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o Policji. Właściciel zapewnia, że nie ujawnia informacji dopóki nie istnieje całkowita pewności, że prośba o ich udostępnienie wyrażona przez organy władzy lub osobę prywatną jest zgodna z prawem. Dodatkowo, Właściciel może udzielić informacji w przypadku gdy sądzi, iż jest to konieczne wedle obowiązującego prawa, aby chronić interesy lub mienie, aby zapobiec oszustwom lub innym nielegalnym działaniom mającym miejsce poprzez korzystanie z Serwisu lub używając jego imienia, lub zapobiec uszkodzeniom fizycznym. Może to obejmować dzielenie się informacjami z innymi firmami, prawnikami, agentami lub agencjami rządowymi.
4. Jeśli prawa własności do Serwisu, w całości lub części, posiadanych przez Właściciela ulegną zmianie, informacje o Użytkowniku zostaną przekazane nowemu właścicielowi. W każdym przypadku takiego przekazania informacji, informacje o Użytkowniku będą nadal podlegać obecnej Polityce Prywatności.

11. Zmiana lub usunięcie informacji Dostęp i kontrola nad większością Danych i Materiałów w Serwisie jest możliwa poprzez narzędzia edycji profilu. Użytkownik może modyfikować lub usuwać jakiekolwiek informacje, Dane, Materiały, w każdym momencie. Osoba, która chce usunąć swoje konto w Serwisie może tego dokonać w ustawieniach konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Administratorem. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co wiąże się z usunięciem konta w Serwisie. Usunięte informacje pozostawione zostaną w formie kopii bezpieczeństwa przez okres 40 lat, lecz nie będą dostępne dla Użytkowników. Decydując się na użycie metod komunikacyjnych dostępnych w Serwisie aby przesłać informację innej osobie (np. poprzez napisanie prywatnej wiadomości), zazwyczaj nie jest możliwe usunięcie takiej komunikacji. Nie jest też możliwa zmiana ani usunięcie danych zbieranych automatycznie.

12. Zabiezpieczenie Danych Administrator podejmuje wszelkie dostępne mu środki ostrożności aby chronić informacje, Dane i Materiały Użytkowników. Są one umieszczone na zabezpieczonych serwerach znajdujących się za zaporą ogniową. Bazy danych zabezpieczone są przed dostępem przez osoby trzecie. Cała komunikacja z Serwisem odbywa się przez szyfrowane połączenie SSL (Secure Socket Layer), a wszelkie hasła są zabezpieczone najlepszą dostępną metodą szyfrowania z użyciem “soli”, co uniemożliwia ich odczytanie. Ponieważ wiadomości email nie są uznawane za bezpieczny środek komunikacji, prosimy aby nie przesyłać nam prywatnych informacji emailem.

13. Inne serwisy Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zasady panujące na innych stronach. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności każdej strony, która zbiera informacje o jej użytkownikach. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych przez Właściciela Serwisu.